Miljöfrågor

 

Kondensvätskan - analys och åtgärder

Läs SKKF:s rapport som beskriver egenskaperna hos den kondensvätska som bildas i krematoriets rökgasanalysator samt vilka åtgärder som måste vidtas.
Klicka här för att ta del av rapporten


Konsultrapporter om alternativa stödbränslen
i krematoriet

Som ett led i SKKF:s mål om Fossilfri begravningsverksamhet 2023 gav SKKF Joachim von Stedingk i uppdgrag att analysera nuläget och förändringsmöjligheter för stödbränsle p å landets kramatorier. Läs rapporten här.

En utredning genomförde 2011 på SKKF:s uppdrag gjort en förstudie om möjligheten att av miljöskäl ersätta eldningsolja 1 med miljövänligare alternativ i krematoriet.
Klicka här för att ta del av rapporten


Branschen drivande
bakom reningskrav i krematorier

Kremation är en miljöfarlig verksamhet. Därför krävs miljötillstånd, precis som för industrier och andra verksamheter med risk för skadliga utsläpp. I dag krävs tillstånd enligt Miljöbalken. För krematorier som har tillstånd enligt äldre miljölagstiftning krävs nytt tillstånd senast 2015.


Branschfakta

Kyrkogårds- och krematoriebranschen har varit pådrivande bakom både uppställandet av miljökrav på verksamheten från samhällets sida och när det gäller utveckling av teknik för rökgasrening. Det har bland annat resulterat i att Naturvårdsverket som vägledning gett ut Krematorieverksamhet, Branschfakta. Den senaste utgåvan är från juni 2010 (utgåva 4). Där ges exempel på krav som uppställts i miljötillstånd.
Klicka här för att läsa branschfakta från Naturvårdsverket


Forskning om rening

SKKF:s forskningsstiftelse har varit pådrivande bakom utvecklingen av miljöteknik på krematorieområdet.
Klicka här för att läsa en sammanställning av forskningsrapporter om miljöteknik vid krematorier


 

Karta över reningsläget

Nuläget beträffande rening i krematorier i Sverige visas här i en karta.
Klicka här för att se kartan över reningsläget i Sveriges krematorier


Miljööverdomstolen

Här återfinns domar i Miljööverdomstolen som berör begravningsverksamheten.
Klicka här för att läsa mer om Miljööverdomstolens domar


IVL-rapporten

I en rapport som Naturvårdsverket beställt från IVL Svenska Miljöinstitutet gås kunskapsläget igenom angående avskiljning av kvicksilver vid krematorier. Enligt rapporten visar sig selenmetoden sakna avskiljande effekt på kvicksilver.

Kommentar från SKKF:

"De miljötillstånd som respektive krematorium har för sin verksamhet gäller. SKKF kommer att träffa Naturvårdsverket för att diskutera rapporten och dess konsekvenser för de mindre krematorierna och för krematorieverksamheten i övrigt. Enligt SKKFs uppfattning är det ännu för tidigt att bedöma vilka konsekvenser rapporten får."

Klicka här för att läsa IVL-rapport B 1883


Initiativet från 2010 avseende återvinning av metaller i krematoriet

Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF), Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer (FSK), Föreningen Sveriges KrematoriePersonal (FSKP) och Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) önskade att Kulturdepartementet initierar en översyn av 5 kap. 6 § begravningslagen i syfte att möjliggöra återvinning av metaller efter kremering av avlidna.
Klicka här för att läsa skrivelsen till kulturdepartementet


Samlad vägledning och uppdaterad mall för miljörapport

SKKF har givit ut en samlad vägledning för krematorieverksamhet. Där behandlas de vanligaste frågeställningarna för branschen. Det gäller miljöprövning, miljörapport och miljökrav. Men det gäller också en samlad beskrivning av SKKF:s utbildning och ett avsnitt om arbetsmiljöfrågor i krematorierna med relevanta hänvisningar. För verksamheten i krematorierna är etiken av största vikt. Därför ingår också etiska regler för krematorieverksamheten i vägledningen. I den samlade vägledningen finns också
färdiga mallar för miljörapport och egenkontrollprogram.

Den samlande vägledningen som kan läsas här är från 2005 och håller på att uppdateras. Mallen för miljörapport finns dock i uppdaterat skick.
Klicka här för att läsa Samlad vägledning för krematorieverksamhet och en uppdaterad mall för miljörapport


 

Askspridning

I samverkan mellan Stockholms kyrkogårdsförvaltning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (tidigare Svenska kyrkans Församlingsförbund) har miljöeffekten av askspridning i minneslund studerats.
Klicka här för att läsa rapporten om askspridning i minneslund