Miljööverdomstolen om krematorier

I tre domar har Miljööverdomstolen fattat prejudicerande beslut som rör krematorier. I målen M 317-08, Ystads församling, och M 264-08, Landskrona församling, har domstolen föreskrivit som villkor för krematorieverksamhet att rökgaserna ska renas med avseende på partiklar före utsläpp till luft, vilket kräver filter. Dessutom ska kvicksilver avskiljas, i ystadsfallet genom att minst 200 gram aktivt kol tillsätts vid varje kremering. Värdet avser medelvärde över de kremeringar som utförs samma dygn.
Det tillsatta kolet ska innehålla en lägsta specifik area om 900 kvm per gram. I landskronafallet ska minst 9 gram selen tillsättas för att avskilja kvicksilver. Selenet ska tillsättas i en sådan inkapslad form att det inte antänder förrän kistan faller ihop.

I målet M 10050-08, Landskrona församling, har Miljööverdomstolen upphävt begränsningen i miljötillståndet till 1 500 kremeringar per år.

I två domar 2010-07-15 har Miljööverdomstolen medgivit Umeå kyrkliga samfällighet och Skellefteå S:t Olovs församling förlängt anstånd med att uppfylla miljötillståndets villkor avseende utsläpp av bland annat partiklar.

Ladda ner domarna här nedanför.