Information om SBT

Samrådsgruppen Begravningsbranschen - Träindustrin

SBT är ett samrådsorgan för de ingående organisationernas gemensamma frågor kring normer för kistor och urnor och därmed sammanhängande frågeställningar. SBT har utarbetat en kravspecifikation för fabrikstillverkade kistor och urnor som har accepterats av branschen. SBT för en förteckning över de olika modeller av kistor och urnor som uppfyller de i kravspecifikationen ställda kraven.

Tillverkare eller representant för tillverkare kan begära yttrande över produkt eller material enligt av SBT fastställd kravspecifikation. SBT:s rekommendationer finns att tillgå vid SBTs kansli och publiceras på organisationens hemsida.

Arbetsordning för SBT, daterad 2016-11-01.

Följande organisationer finns representerade i SBT:

  • FONUS, ekonomisk förening. De kooperativa begravningsentreprenörernas huvudorganisation.
  • FSKP – Föreningen Sveriges Krematoriepersonal. Föreningens ändamål är bl.a. att genom sammanslutning av anställda i landets krematorier verka för enhetlig utbildning och för vidgade kunskaper i olika krematorieproblem.
  • FSK – Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer. Föreningen är en yrkesideell intresseorganisation, fackligt och politiskt obunden, och är öppen för verksamma fackutbildade tjänstemän i ledande ställning.
  • SKAO - Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, samfälligheter och stift.
  • SBF – Sveriges Begravningsbyråers Förbund. SBF är en bransch- och medlemsorganisation för privatägda begravningsbyråer i landet. Förbundet skall verka för en kunnig yrkeskår samt främja god begravningssed och hög yrkesetik.
  • SKKF – Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund. SKKF främjar såsom politiskt och religiöst obunden organisation en god begravningsverksamhet.
  • Fredahl AB

  • Rydéns i Nybro AB

  • Nilssons Trämanufaktur AB

  • Metallkonst i Staffanstorp

Klicka här för att återgå till början av SBT:s hemsida.