Verksamheten

Ansökan

Ansökan med bilagor såsom provningsprotokoll och materialintyg ska upprättas på svenska. Ansökan ska innehålla de uppgifter som framgår av fastställd ansökningsblankett och bland annat innehålla en beskrivning, måttsatt ritning, bild och materialspecifikation. För kistor ska dessutom provbrännings- och provtryckningsprotokoll bifogas ansökan.

För att SBT ska kunna bedöma en kista eller en urna med avseende på kravspecifikationen krävs att respektive tillverkare alternativt importör på egen bekostnad styrker att produkten uppfyller kravspecifikationen.

En komplett ansökan måste vara SBT:s kansli tillhanda senast 1 månad för utsatt dag för möte. Information om dag för möten framgår på SBT:s hemsida.

Kravspecifikation

Kravspecifikation över kistor och urnor vänder sig till huvudmän i begravningsverksamheten, begravningsbyråer samt tillverkare. Kravspecifikationen är avsedd som vägledning när respektive huvudman fastställer regler om kistors och urnors beskaffenhet. Kravspecifikationen ska också vara vägledande för begravningsbyråerna vid val av kist- och urnsortiment liksom för tillverkare vid produktion av kistor och urnor.

Förteckning över de produkter som SBT kan rekommendera alternativt inte rekommendera återfinns på SBT:s hemsida.

Avgift och kostnader

SBT tar ut en särskild administrativ avgift för sin bedömning.

Sökanden står för samtliga kostnader som uppkommer i samband upprättande av ansökan som exempelvis testning av produkter och material.

Egentillverkning av kistor och urnor

Vid bedömning av enstaka kistor som anhörig själv ska tillverka hänvisas till den speciella kravspecifikationen gällande egentillverkning. Se SBT:s hemsida.

Övrigt

Vid bedömning av enstaka kistor eller urnor med stoft respektive aska från utlandet intar SBT en välvillig inställning.

Vad gäller sk "liksäck" eller dylik förpackning för transport av avliden som är avsedd för att senare placeras i kista för kremering eller gravsättning, kommer SBT ej att bedöma eller rekommendera själva produkten utan endast ingående material. Materialet kommer att bedömas enligt samma kriterier som för kistinredning, svepning och material för fuktspärr.

Kontaktuppgift, blanketter, rekommendationer mm

Gällande rekommendationer, kravspecifikationer, ansökningsblanketter med mera återfinns på SBT:s hemsida.

Underlag för bedömning samt ändring av beteckning eller om någon rekommenderad kista eller urna utgått ur sortiment ställs till SBT:s ordförande Ronny Holm. Kontaktuppgifter finns på SBT:s hemsida.

Klicka här för att återgå till början av SBT:s hemsida.