Vilka regler gäller för begravningsverksamheten?

Begravningslag

Begravningslagen innehåller bestämmelser om begravningsverksamheten.
Begravningslag (1990:1144)

Begravningsförordning

Begravningsförordningen innehåller föreskrifter som ansluter till begravningslagen.
Begravningsförordning (1990:1147)

Förvaltningslag

Förvaltningslagen reglerar bland annat förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden och serviceskyldighet.
Förvaltningslag (1986:223)

Offentlighets- och sekretesslag

Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs hantering av allmänna handlingar. Vidare innehåller lagen bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmän handling.
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Personuppgiftslag

Lagens syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.
Personuppgiftslag (1998:204)

Lag om offentlig upphandling

Lagen gäller offentlig upphandling av bland annat varor och tjänster.
Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Arbetsmiljölag

Lagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.
Arbetsmiljölag (1977:1160)

Arbetsmiljöförordning

Arbetsmiljöförordningen innehåller föreskrifter som ansluter till arbetsmiljölagen.
Arbetsmiljöförordning (1977:1166)

Kulturmiljölag

Det är en nationell angelägenhet att skydda vår kulturmiljö. Kulturhistoriska värden i bland annat kyrkotomter och begravningsplatser skyddas enligt lagen om kulturminnen.
Kulturmiljölagen
Kulturrådets författningssamling

Miljöbalken

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljöbalkens bestämmelser är tillämpliga på krematorieverksamheten.
Miljöbalk (1998:808)