Såhär granskas begravningsverksamheten

Begravningslagen

Ombud enligt begravningslagen

När en församling är huvudman ska länsstyrelsen förordna en eller flera ombud som ska granska att församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet ska få tillgång till samtliga handlingar som rör begravningsverksamheten och ges möjlighet att delta i församlingens sammanträden om begravningsverksamheten. Vidare ska ombudet kontrollera att församlingen samråder med företrädare för dem som inte tillhör något kristet trossamfund. För det fall ombudet finner skäl att rikta kritik mot församlingen ska ombudet underrätta länsstyrelsen. Ombudet har rätt till ersättning för nedlagt arbete.
Begravningslag (1990:1144)

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen förordnar ombud enligt begravningslagen. Ombuden ska anmäla till länsstyrelsen om det finns skäl att rikta kritik mot huvudmannen. Länsstyrelsen har ytterligare uppdrag när det gäller begravningsverksamheten. När oenighet uppstår vid t.ex. en gravsättning och tvist uppstår kan huvudmannen överlämna frågan till länsstyrelsen för prövning. Även huvudmannens beslut i frågan om gravrätt, flyttning av gravsatt stoft eller aska kan överklagas till länsstyrelsen.
Begravningslag (1990:1144)

Lag om kulturminnen

Det är en nationell angelägenhet att skydda vår kulturmiljö. Kulturhistoriska värden i bland annat kyrkotomter och begravningsplatser skyddas enligt lagen om kulturminnen.
Lag (1988:950) om kulturminnen m.m.

Miljöbalken

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljöbalkens bestämmelser är tillämpliga på krematorieverksamheten.
Miljöbalk (1998:808)