Utredningar och förslag

Offentliga utredningar

Under 2014 tillsattes en särskild urtredning med uppdrag att se över vårt nuvarande Clearingsystem. Under våren 2015 kom Betänkande av Utredning om begravningsclearing. Till detta betänkande har SKKF lämnat följande yttrande.   

En branschöverenskommelse angående Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning (Jan 2018)

Under 2008 och 2009 har en översyn av begravningslagen skett. I oktober 2009 presenterade den så kallade Begravningsutredningen sitt betänkande Några begravningsfrågor, SOU 2009:79.
Klicka här för att läsa utredningens betänkande

SKKF har yttrat sig över utredningens betänkande.
Klicka här för att läsa SKKF:s yttrande

Inkomna remissvar har redovisats av kulturdepartementet.
Klicka här för att läsa inkomna remissvar

Socialdepartementet har presenterat en sammanställning av remissvaren.
Klicka här för att ta del av remissammanställningen

Den 9 november avlämnade regeringen en lagrådsremiss angående det förslag man tänker lägga på riksdagens bord med ändringar i begravningslagen.
Klicka här för att läsa lagrådsremissen

Riksdagen har beslutat om ändringar i begravningslagen från 1 maj enligt de förslag som finns i propositionen  Några begravningsfrågor. Det innebär bland annat att den maximala tidsutdräkten mellan dödsfall och gravsättning eller kremering halveras till en månad.
Klicka här för att läsa propositionen Några begravningsfrågor

Rekommendationer: Företrädare för begravningsverksamhetens organisationer har utarbetat rekommendationer för att underlätta för varje aktör att anpassa sina rutiner de nya bestämmelserna.
Klicka här för att läsa rekommendationerna

Förslag till enhetlig begravningsavgift inom hela Svenska kyrkan. I en departementspromemoria lämnar Finansdepartementet förslag som innebär att en enhetlig begravningsavgiftssats ska gälla för all begravningsverksamhet inom ramen för Svenska kyrkans huvudmannaskap. Avgiftssatsen ska beräknas som idag men med utgångspunkt i de samlade kostnaderna för hela begravningsverksamheten där Svenska kyrkan är huvudman. Förslaget innebär ingen förändring för dem som är folkbokförda inom Stockholms och Tranås kommuner.

Förslaget är att nödvändiga lagändringar ska träda i kraft den 1 januari 2015. Departementspromemorian är på remiss bland berörda organisationer och SKKF har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget.
Klicka här för att läsa departementspromemorian

Myndigheters utredningar

En viktig del av bakgrunden till att regeringen beslöt att låta göra en översyn av begravningslagen var den kritik som 2006 riktades bland annat mot den statliga tillsynen över begravningsverksamheten i Riksrevisionens rapport Begravningsverksamheten –  förenlig med religionsfrihet och demokratisk styrning?
Klicka här för att läsa riksrevisionens rapport 2006:7

Andra organisationers utredningar

Unik undersökning om begravningar

På initiativ av SKKF har Rådet för begravningsfrågor låtit göra undersökningen Begravning 2011. Undersökningen är unik genom sitt nationella upplägg och bygger på en webbenkät som skickades i januari och februari 2011 till 5000 personer mellan 19-81 år. 32,5 procent av de tillfrågade svarade. Rådet för begravningsfrågor är ett organ för samarbete mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF) och Svenska kyrkan.
Klicka här för att läsa Begravning 2011

Svenska kyrkans strukturutredning

Strukturutredningen inom Svenska kyrkan har under våren 2011 avgivit betänkandet Närhet och samverkan. Uppdraget har varit att komma med förslag till Svenska kyrkans församlingar ska uppträda lokalt men även samverka.
Klicka här för att läsa strukturutredningens betänkande Närhet och samverkan

Under våren 2010 presenterades ett diskussionunderlag med olika tänkbara organisationsmodeller.
Klicka här för att läsa strukturutredningens diskussionsunderlag
Klicka här för att läsa SKKF:s yttrande över diskussionsmaterialet

Egna utredningar

Krematoriestrukturen kartlagd

Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund krematorieutredning redovisas i rapporten Den framtida krematorieverksamheten.
Klicka här för att läsa utredningsrapporten

Tillsammans med krematorieutredningen tillställde SKKF regeringen en skrivelse där man bland annat understryker att länsstyrelsen borde få ett samordnande ansvar avseende krematoriekapaciteten i landet.
Klicka här för att läsa skrivelsen

Den framtida begravningsverksamheten

De strukturella problem som kommit att tynga begravningsverksamheten och dess ekonomi, bakgrund till några av begravningsutredningens förslag, hade 2004 behandlats i utredningsrapporten Den framtida begravningsverksamheten som utarbetats på uppdrag av Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.
Klicka här för att läsa Den framtida begravningsverksamheten

Rådet för begravningsfrågor

På initiativ av SKKF har Rådet för begravningsfrågor låtit göra undersökningen Begravning 2011. Undersökningen är unik genom sitt nationella upplägg och bygger på en webbenkät som skickades i januari och februari 2011 till 5000 personer mellan 19-81 år. 32,5 procent av de tillfrågade svarade.
Klicka här för att läsa en sammanfattning av Begravning 2011
Klicka här för att läsa hela Begravning 2011

Rådet för begravningsfrågor består av företrädare för Svenska kyrkans kyrkostyrelse, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund. På uppdrag av rådet har en arbetsgrupp utarbetat en rapport som ger förklarar viktiga orsaker till att begravningsavgiftssatsen varierar mellan begravningshuvudmän inom Svenska kyrkan. Klicka här för att läsa rapporten

R
iktlinjerna för etiska ställningstaganden
Etik för Begravningsverksamheten
Riktlinjerna för krematorieverksamheten

Movium

Movium är en mötesplats för forskare och praktiker som vill utveckla kunskapen om stadens utemiljö. Movium är knutet till SLU i Alnarp. Movium utgör en länk mellan lantbruksuniversitetet och den gröna branschen där begravningsverksamheten ingår.

Genom ett partnerskap pågår för närvarande olika forsknings- och utvecklingsprojekt som berör begravningsverksamheten, bland annat om utveckling och gestaltning av minnesplatser, kyrkogårdens murar, nyckeltal för begravningsverksamheten, miljövänlig gravskötsel och den framtida kyrkogården – utarbetande av forskningsprojekt för kyrkogårdsområdet.
Klicka här för att läsa mer om Partnerskap Movium

Movium publicerar Movium fakta, varav flera specifikt behandlar frågor i begravningsverksamheten.
Klicka här för att hitta Movium fakta

Begrepp i Begravningsbranschen - 2014

Processkartläggning av begravningsverksamheten
Läs dokumentet här

Rapport från projektet Underhållsskulden
Vad menas då med underhållskuld? Vad innebär det och varför är det viktigt att identifiera denna och behöver man göra något åt den?
Läs rapporten här

Dräneringsvatten från begravningsplatser
Vilka regler styr verksamheterna på våra begravningsplatser som berör eller kan påverka dräneringsvattnet? Det har Trollhättans kyrkosamfällighet, Svenskt Vatten Utveckling, SVU, Trollhättans Energi och WSP undersökt. I en ny rapport finns förslag på hur man kan hantera frågor kring dagvatten och dräneringsvatten från våra svenska begravningsplatser. Ladda ned den här. Frågan berörs även i två examensarbete från 2011 och 2017

Intresserad av trädinventering?
Nu finns det en mall med hjälp av vilken lokala inventeringar kan göras jämförbara.
Klicka här för att läsa mer.

Nyckeltal - jämförelse av kyrkogårdar
Utveckla er verksamhet genom att använda nyckeltal för skötseln nu när den gemensamma begravningsavgiften införs. Nyckeltalsprojektet ger er det stöd ni behöver för att komma igång! Testa den öppna och den grundläggande delen helt gratis! Mer info via: www.nyckeltal.nu